> Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 5 Terbaru Lengkap - IrfanMalikA
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 5 Terbaru Lengkap

 


Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 5 Terbaru Lengkap

I.    Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar !

 

Mamah       : “Dit, acuk tilas sakola tong ditambrukeun di mana waé!”

Didi            : “Naha, Mah?”

Mamah         : “Bilih janten sayang reungit.”

Didit           : “Nu kumaha sayang reungit téh, Mah?”

Mamah       : “Muhun, acuk Didit dianggo nyayang reungit.”

Didit           : “Iy, jiji atuh, Mah!”

 

1.     Saha anu keur paguneman dina téks di luhur?

a.      Didit jeung reungit

b.     Mamah jeung reungit

c.      Mamah jeung Didit

d.     Reungit jeung sayang

2.     Naon eusina paguneman di luhur?

a.      Neundeun baju tong di mana waé bisi jadi sayang reungit.

b.     Lamun jadi sayang reungit baju Didit tong dipaké deui.

c.      Baju anu nalambru téh ngabalukarkeun tempat kalotor.

d.     Lantaran horéam meresan, baju téh lung di mana waé.


3.     Mida         : “Ku naon Dami, acukna …?”

Dami         : “Kacéprétan tina mobil.”

Kecap anu luyu pikeun ngalengkepan paguneman di luhur nyaéta

a.      Kotor

b.     Rikes

c.      Kusut

d.     Soéh


4.     Bubuhan budak berséka, Néng Fitri mah awakna séhat. Kecap   berséka sarua hartina jeung ….

a.      Daék diajar

b.     Daék digawé

c.      Daék beberesih

d.     Daék tatanya

 


5.    
                Gambar di luhur ngaranna paranti

a.      Sikat gigi paranti nyemir sapatu. 

b.     Sikat témbok paranti meresihan teras.

c.      Sikat gigi paranti meresihan huntu.

d.     Sikat rambut paranti ngawarnaan buuk


6.     Kalimah di handap ngébréhkeun alesan pentingna kaséhatan pikeun kahirupan.

a.      Séhat téh penting sangkan pagawéan teu loba teuing.

b.     Séhat téh penting sangkan urang teu males digawé.

c.      Séhat téh penting sangkan awak jagjag, digawé jadi sumanget.

d.     Séhat téh penting sangkan loba nu mantuan digawé.


7.     Lamun hayang cageur urang kudu daék ngajaga kasehatan. Sabalikna tina cageur nyaéta

a.      Nyareri

b.     Lungsé

c.      Lalieur

d.     Gering


8.     Saur Bu Guru, barudak hayu urang beberesih di kelas. Tanda baca anu bener pikeun kalimah di luhur nyaéta

a.      Saur Bu Guru, Barudak hayu urang beberesih di kelas?”

b.     Saur Bu Guru, “Barudak hayu urang beberesih di kelas!”

c.      Saur Bu Guru, “Barudak hayu urang beberesih di kelas?”

d.     “Saur Bu Guru, “Barudak hayu urang beberesih di kelas?


9.      Méméh indit sakola, Irwan sok heula.

a.      Ngopi

b.     Sasarap

c.      Ngabaso

d.     Ngawadang


10.  Méméh dipaké baju téh alusna mah kudu heula ngarah rapih.

a.      Diseuseuh

b.     Ditilepan

c.      Diistrika

d.     Digantungkeun


11.   Ari Indonesia teh ngaran

a.      Kampung

b.     Desa

c.      Kota

d.     Nagara


12.  Sagala nu jadi dina taneuh disebutna

a.      Lemah

b.     Tutuwuhan

c.      Sirung

d.     Gemah

 

 

13.  kakaian,rupa-rupa kai,disebutna

a.      Lemah

b.     Tutuwuhan

c.      Sirung

d.     Gemah


14.  Kariksa hartina

a.      Katempo

b.     Karaharjaan

c.      Kaliwatan

d.     Kaurus


15.  Tanah daratan anu dipelakan pare disebutna

a.      Huma

b.     Pasir

c.      Situ

d.     Lengkob


16.  pipi teh supaya teu sepa.

a.      Wedak

b.     Wedakan

c.      Wedakna

d.     Wedakeun


17.  Bawa . . . ka dieu,urang licin heula!

a.      Sendal

b.     Bajuna

c.      Sapatu

d.     Bajuan


18.  deui cai atuh sayur teh bisi kasaatan

a.      Batuan

b.     Tambahna

c.      Tambahan

d.     Keusikan


19.  baju nang moe teh, supaya teu nambru.

a.      tilepan

b.     titileup

c.      tambahan

d.     batuan


20.  Jam sabaraha . . . . . . .tadi listrik the.

a.      pareuman

b.     pareumna

c.      mios

d.     mangkat

 

II.      Isilah soal-soal di bawah ini dengan benar !.

21.  Bakal kumaha anu hirupna berséka téh ...

22.  Paragi sasapu di buruan nyaeta ...

  

Piken soal nomer 23 nepi 24

INDONÉSIA

Sanggian: Koko Koswara

Indonésia gemah ripah loh jinawi

Alam éndah, héjo lembok sugih mukti

Subur tutuwuhan beunghar pepelakan

Daun héjo ngemploh karaharjaan lemah cai

Kakayon, tumuwuh subur pajangkung-jangkung

Patétan, ngawujud sirung pagulung-gulung

Piraku rek rela, piraku rék téga

Alam nu ngemploh héjo pinarengan ngarangrangan teu kariksa

23.  Bacaan diluhur disebutna ...

24.  kecap tina hejo lembok ngandung harti ...

25.  Cara ngajaga Indonesia sangkan tetep hejo subur makmur nyaeta...

 

N0.26 jeung 27 gunakeun rarangken –an jeung –na

26.  Tong poho bawa ... ka imah,nya! ( batre )

27.  Ari teu dilalajoanan mah ... atuh tipi téh! ( pareum )

 

Piken soal nomer 28 nepi 29

LEUWEUNG KURING

Karya  : Atik Nurhayati

Baheula mah leuweung téh geueuman

Réa pantangan bisi kuma onam

Réa nu dipegung bisi kasarung

Réa jeung réa nu matak inggis ku bisi

Ayeuna mah kabuyutan geus jadi pangulinan

Cinyusu na dapuran awi jadi sayang beurit

Tangkal lamé jeung kiara kari tunggulna

Rungkun jeung sora sasatoan kari implengan

(Di cutat tina midadami kelas 5 halaman 62)

28.  Baheula mah leuweung téh geueuman, harti kecap tina geueuman nyaeta...

29.  Kumaha kaayaan kabuyutan jaman ayeuna...

30.  Aya sabaraha pada dina sajak “Leuweung Kuring”...

III.    Jawablah soal – soal berikut dengan singkat dan tepat

31.  Naon sababna urang kudu ngadahar kadaharan anu beresih?

32.  Naon anu dimaksud kadaharan anu bergizi teh?

33.  Sebutkeun 3 kadaharan anu mantak nyeri beuteung!

34.  Upama hideup nyaah ka lemah cai, naon nu baris dipigawe dina ngajagana?

35.  Sebutkeun 4 ngaran kakayon anu hideup apal!

 

JAWABAN

B. SUNDA

KODE KD

NO SOAL

JAWABAN

KODE KD

NO SOAL

JAWABAN

3.5

1

C

3.6

11

D

 

2

A

 

12

B

 

3

A

 

13

C

 

4

C

 

14

D

 

5

C

 

15

A

 

6

C

 

16

B

 

7

D

 

17

B

 

8

B

 

18

C

 

9

B

 

19

A

 

10

C

 

20

B

 

JASING

MAPEL

KD

NO

JAWABAN

B. SUNDA

3.5

21

bakal sehat awakna

 

 

22

sapu nyere

 

 

23

Kawih

 

 

24

daun anu hararejo

 

3.6

25

ngariksa lingkungan

 

 

26

batrena

 

 

27

pareuman

 

 

28

nimbulken rasa keueung

 

 

29

jadi pangulinan

 

 

30

dua pada

 

ESAY

MAPEL

KD

NO

JAWABAN

IPA

3.5

31

supaya awak urang jadi sehat

 

 

32

kadaharan anu di jerona ngandung zat anu manfaat jang kasehatan awak

 

 

33

rujak lada, es haseum, buah-buahan haseum

 

3.6

34

ngariksa lingkungana,  ku pepelakan

 

 

35

albu, jati, caringing

   

PEDOMAN PENILAIAN

Muatan Pelajaran

KD

Bentuk Soal

JUMLAH SOAL

NO SOAL

SKOR

SKOR MAX

B. Sunda

3.1

 

PG

8

1,2,3,4,5,6,7,8

1

8

 

 

JASING

1

21

1

1

 

 

ESAY

1

26

1

1

Jumlah

10

 

3.2

PG

6

9,10,11,12,13,14

1

6

 

 

JASING

2

22, 23,

1

2

 

 

ESAY

2

27, 28

1

2

Jumlah

10

 

3.3

PG

6

15,16,17,18,19,20

1

6

 

 

JASING

2

24,25

1

2

 

 

ESAY

2

29,30

1

2

Jumlah

10

 

NA = Skor perolehan x 100

          Skor maksimal