Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pangajaran Sunda Kelas 3 Pangalaman Nu Matak Nineung

 


BASA SUNDA BUKU MIDADAMI KELAS 3 SD

PANGAJARAN 2

PANGALAMAN NU MATAK NINEUNG

Kompetensi Dasar

3.2 Memahami teks nrasi sederhana tentang pengalaman yang mengesankan.

4.2 Membaca nyaring teks narasi sederhana tentang pengalaman yang mengesankan dengan lafal dan intonasi yang benar.

Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai memperlajari materi pada bagian ini, siswa diharapkan dapat memahami teks narasi sederhana tentang pengalaman yang mengesankan serta dapat membaca nyaring teks narasi sederhana tentang pengalaman yang mengesankan dengan lafal dan intonasi yang benar.

 

1.      Maca Bedas

Jalan-jalan ka Selabintana

Waktos peré seméster, Mida sareng Dami kantos Iiburan di Sukabumi, di bumina Aki Johar. Salami Iiburan téh, seueur tempat nu didongkapan, salasahijina nyaéta Selabintana. Resep pisan, pamandanganana éndah sareng tempatna tiis ma-tak betah sareng tingtrim kana pipikiran. Henteu sesah ka Selabintana mah, jarakna gé ukur 7 km ti puseur kota. Angkot gé gampil upami teu  nyandak kandaraan pribadi mah.

leu taman rékréasi di suku Gunung Gedé Pangrango téh tos aya ti jaman Walanda, malah nu ngawangunna gé Tuan AEE Lenne taun 1900-an, kitu saurna. Tah ku  éta tuan, ieu tempat téh diwuwuhan ku hotél kanggo ngéndong niiskeun pikir sareng sangkan tumaninah  ningal pamandangan. Ari kiwari mah dilengkepan ku  musola, kolam renang, tempat nu icalan kembang hias, jeung réa-réa deui.

Pokona upami ka tempat wisata ieu mah bakal resep botram bari ningal Gunung Gedé nu ngalamuk paul sareng tangkal pinus nu jarangkung ngagupay langit. Tah tong hilap mapay walungan nu caina canémbrang hérang. Kétang badé ancrub babaseuhan gé matak resep asal nyandak salin baé.

Pangalaman jalan-jalan ka Selabintana téh, pangalas man nu pikaresepeun kanggo Mida sareng Dami mah.

(foto-foto tina www.google.com)


2.      Ngajawab Pananya

Pék jawab ku hidep!

1.      Di mana perenahna Selabintana téh?

2.      Kumaha carana upama hayang jalan-jalan ka Selabintana?

3.      Saha nu ngawangun taman rékréasi Selabintana téh?

4.      Naon waé nu bakal mawa betah di Selabintana téh?

5.      Saha nu kungsi jalan-jalan ka Selabintana?


Pancen 1

Pék caritakeun deui pangalaman 'Jalan-jalan ka Selabintana' téh ngagunakeun basa sorangan!

 

3.      Ngapalkeun Harti Kecap

tingtrim = tenang, ngahenang-ngahening taya bangbaluh

puseur = tengah-tengah atawa pusat

diwuwuhan = ditambahan

wisata = nyaba bari sukan-sukan

ngalamuk paul = ti kajauhan katénjona semu paul (bakat ku jauh)

canémbrang = kacida hérangna


Pancén 2

Sangkan leuwih maham hartina, pék kecap-kecap di luhur eusikeun kana kalimah-kalimah di handap!

1.      Di Sukabumi aya tempat jalan-jalan nu matak kana ...................... ati.

2.      Aki Johar mah bumina di .......................... dayeuh Sukabumi, matak gampil jalan-jalan.

3.      Tempat rékréasi téh ............................ ku rupa-rupa wangunan sangkan betah wisatawan.

4.      Selabintana téh tempat ......................... nu geus aya ti jaman Walanda.

5.      Gunung Gedé ............................. disawang ti kajauhan mah.

6. Dami jeung Mida marandi di walungan nu caina........................hérang

 

4.      Ngaregepkeun Pedaran Ngeunaan Carita Pangalaman

Pangalaman téh nyaéta kajadian anu karandapan ku sorangan. Jadi upama urang nyaritakeun pangalaman téh sarua jeung nyaritakeun kajadian anu kaalaman atawa karandapan ku sorangan.

Unggal jalma miboga pangalaman séwang-séwangan. Kaasup hidep. Eta pangalaman téh aya anu pika-bungaheun, pikasediheun, pikaresepeun, pikasieuneun, jeung sajabana.Bacaan "Jalan-jalan ka Selabintana" di luhur nyaéta pangalaman Mida anu pikaresepeun. Hidep ogé bisa nyaritakeun pangalaman sorangan seperti kitu. Teu kudu panjang-panjang saperti conto di luhur, bisa baé

kieu:


1. Pangalaman anu Pikabungaheun

Pangalaman anu pikabungaheun kanggo abdi nya éta waktos abdi naék ka kelas tilu. Waktos badé dibagi

rapot téh abdi degdegan sieun teu naék. Mangkaning anu nampina Ogé Mamah. Abdi bingah Pisan waktos

diwartosan ku Mamah, yén abdi naék ka kelas tilu.


2. Pangalaman anu Pikasediheun

Pangalaman anu pikasediheun kanggo abdi nya éta waktos pun nini maot. Abdi sedih pisan waktos nini

maot téh. Ari margina nini téh nyaaheun pisan ka abdi. Upami aya ka rorompok, anu pangpayunna ditaroskeun

téh abdi.


3. Pangalaman anu Pikasieuneun

Pangalaman anu pikasieuneun kanggo abdi nyaéta waktos ngiringan jurit malam. Abdi sareng réréncangan  saregu kedah ngalangkung ka kuburan. Jaba poék deuih, teu aya lampu. Abdi mani sieun pisan.


4. Pangalaman anu Pikaseurieun

Pangalaman anu pikaseurieun nyaéta waktos abdi nganggo sapatu sisirangan. Ku margi rusuh sieun

kasiangan sakola, abdi henteu taliti nganggo sapatu. Ari dongkap ka sakola, abdi diseungseurikeun ku réréncangan  ku margi nganggo sapatu sisirangan. Abdi ogé nya ngiring seuri wé, da rumaos henteu tarapti.

Pancén 3

Pék ayeuna hidep nyaritakeun pangalaman sorangan. Teu kudu panjang-panjang. Tengetan baé conto di

luhur. Hidep bisa nyaritakeun pangalaman anu pika- bungaheun, pikaresepeun, pikaseurieun, pakasieuneun,

pikasediheun, jeung sajabana. Pilih wé salasahiji!

 

5.      Ngalarapkeun Rarangkén Hareup ka-

Rarangkén hareup ka- nulisna dihijikeun jeung kecap anu nuturkeunana. Gunana pikeun ngawangun kecap pagawéan anu ngandung harti "teu dihaja". Tengetan contona di handap, larapna rarangkén hareup ka- dina kecap jeung dina kalimah!

Conto:

bawa + ka-  = kabawa

Buku Mida kabawa ku Dami.

Prak pigawé saperti conto!

1.      tincak + ka- = ....................

Suku Ujang .................... ku Yayan.

2.      géléng + ka- = ....................

Hayam paéh .................. motor.

3.      tabrak + ka- = ....................

Pager runtuh  .................. ku mobil.

4.      tajong + ka- = ....................

Gelas peupeus  .................. ku Bi Anah

5.      cugak + ka- = ....................

Sukuna bareuh  .................. ku beling.

 

6.      Ngalarapkeun Kecap Pangantét ka

Kecap pangantét ka gunana pikeun nuduhkeun tempat atawa jelema anu dituju. Nulisna dipisahkeun jeung kecap anu dituturkeunana.

Conto:

ka + mana = ka mana

Badé angkat ka mana , Bu?

 

Prak pigawé saperti conto!

1.      ka + dieu = ....................

Teu kénging ameng .................... aya nu ujian!

2.      ka + pasar = ....................

Mida badé angkat .................... sareng Ibu.

3.      ka + sakola = ....................

Tabuh tujuh Dami tos dugi ....................

4.      ka + lembur = ....................

Upami Iibur Mida badé .................... apana.

5.      ka + Banjaran

Entin unggal dinten sok ngalangkung ....................

 

7.      Maca dina Jero Haté

Pék ku hidep bacaan dihandap baca dina jero haté!

Tempat Wisata Ciletuh

Naha di antara hidep aya nu kungsi ngadéngé tempat wisata Ciletuh? Atawa kasohorna mah Géopark Ciletuh? Enya ieu téh tempat wisata anyar di Kabupatén Sukabumi. Ari perenahna aya di Kacamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi. Disebut Géopark sotéh lantaran tina basa Inggris, mun di-basa-Sunda-keun mah taman alam batu Ciletuh. Ku naon pangna disebut taman alam batu, lantaran ceuk ahli géologi, ieu taman téh mangrupa wewengkon batu pangkahotna di Pulo Jawa.


Kaéndahan Ciletuh lir surga nu kakara kapanggih ku manusa. leu tempat téh asal-usulna dasar laut nu kaangkat jadi daratan. Wewengkonna ngawangun hurup U atawa sapatu kuda nu tepung jeung Samudra Hindia. Alam Ciletuh nu endah jeung matak hélok téh moal anggeus sapoé dua poé pikeun ngurilingan jeung neuteup kaéndahanana, sakurang-kurangna kudu tilu nepi ka opat poé pikeun kasugemaan ngalenyepan ieu ciptaan Gusti Allah nu maha endah téh.


Geura baé, aya amparan batu karang laut nu sakitu éndahna jeung aya sababaraha  curug nu matak hook- eun. Urang tataan upama urang rék ka Ciletuh, ulah kaliwat basisir Palangpang, nu mangrupa lawang asup ka Ciletuh, tuluy aya Curug Marinjung, Curug Tengah, jeung Curug Dogdog. Urang bisa ogé naék ka pasir, ti Puncak Darma nempo pamandangan ka handap nu sakitu matak betah jeung mikagum teu béak-béak. Sing saha nu ulin ka Ciletuh gera pasti bakal poho kana balik.


Tapi omat, saha baé nu ulin ka Ciletuh atawa tempat wisata di Indonesia, ulah miceun runtah sambarangan. Ulin téh kudu bari ngajaga alam sabudeureun, sangkan betah, aman, beresih, jeung tetep asri. Kapan cenah, upama urang ngajaga alam, alam gé bakal ngajaga urang tina bahayana.