> Bahasa Sunda : Faktor-Faktor Nu Nyebabkeun Tawuran - IrfanMalikA
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bahasa Sunda : Faktor-Faktor Nu Nyebabkeun Tawuran

A.    Kasang Tukang
Tawuran ayeuna geus teu anéh deui, utamana dina pemberitaan Sumawonten, hampir saban dinten aya waé media anu mintonkeun perkawis-perkawis tawuran. Tawuran anu patali jeung lampah kekerasan tiasa janten di golongan pelajar utamana generasi bangsa anu rék nuluykeun kapamingpinan engkéna, lamun maranehanana ayeuna geus biasa kalawan lampah kekerasan mangka kumaha janten na bangsa urang engkéna. 
Tawuran pelajar sanés perkawis anu tiasa di anggap énténg, tawuran siswa ayeuna henteu ngan lumangsung di dayeuh-dayeuh ageung waé tapi ayenamah nyebar kedaérah wewengkon. Masalah biasa tiasa méré katerangan pertengkaran individual anu ngalanjut barobah kana kaayaan perkelahian massal sarta teu jarang ngalibatkeun senjata tajam, senjata api sarta sajabana. Perkawis tawuran henteu ngan lumangsung di golongan remaja tingkat sakola waé nanging anyar-anyar ieu oge lumangsung tawuran antarr mahasiswa. 
Kekerasan geus dianggap minangka pemecah masalah anu éféktif pisan anu dipigawé ku para remaja. Perkawis ieu kawas lamun barobah kaayaan buktos tela yen saurang anu terpelajar ogé bisa ngalakukeun perkawis-perkawis anu boga sipat anarkisme sarta premanisme. Tangtos waé laku lampah awon ieu henteu ngan ngarugikeun jalmi anu ilu  perkelahian éta sorangan na ogé ngarugikeun batur anu henteu kalibet sacara langsung.
B.     Watesan Masalah
1.      Naon anu dimaksud tawuran?
2.      Naon nyababkeun kajadian tawuran antar pelajar? 
3.      Naon akibat tina tawuran antar pelajar? 
4.      Kumaha pikeun nyegah tawuran, sangkan éta kajadian henteu kajadian deui?

C.     Tujuan
1.      Ngajelaskeun naon anu dimaksud tawuran.
2.      Nganyahokeun naon wae penyebab dina tawuran.
3.      Ngajelaskeun akibat tina tawuran.
4.     Ngajelaskeun kumaha cara nyegah tawuran antar pelajar.PEDARAN

A.    Pengertian tawuran
Tawuran pelajar nyaéta gelut anu dipigawé ku sekelompok jalmi nu mana éta gelut, dipigawé ku jalmi anu masih diajar (budak sakola)
Sacara psikologis, perkelahian anu ngalibatkeun siswa umur remaja digolongkeun kana salah sahiji wangun kanakalan remaja (juvenile deliquency). Kanakalan remaja dina perkawis perkelahian, tiasa digolongkeun kana 2 rupi delikuensi nyaeta situasional sarta sistematik.
1.      Delikuensi situasional, perkelahian lumangsung margi kitu kaayaanana anu “ngaharuskan” maranehanana pikeun tarung. Keharusan eta biasana wedal alatan kitu kaayaanana kaperluan pikeun ngatasi masalah sacara téréh.
2.      Delikuensi sistematik, para remaja anu kalibet perkelahian eta aya di jero hiji organisasi nu tangtu atawa géng. Di dieu aya aturan, norma sarta kabiasaan nu tangtu anu kedah dituturkeun angotana, kaasup tarung. Minangka anggota,tumuwuh kareueus lamun tiasa ngalakukeun naon anu dipambrih ku kelompokna. Sapertos anu urang terang yen dina mangsa remaja saurang remaja badé condong midamel hiji géng, nu manten ti pembentukan géng ieu pisan para remaja bébas ngalakukeun naon waé kalayan henteu aya aturan-aturan anu kedah dipatuhi margi manehna aya dilingkup kelompok rérééncangan sayuswa na.

B.     Sabab-sabab Tawuran
Faktor-faktor nu nyebabkeun tawuran nyaéta kabagi jadi 2 bagian:
1.      Faktor Internal
Faktor internal ieu lumangsung dina dirina individu éta sorangan anu lumangsung ngaliwatan prosés internalisasi diri anu kaliru dina ngaberéskeun masalah disakitarna sarta ayana pangaruh ti luar. Maranéhanana biasana gampang frustasi, teu gampang ngendalikeun dirina. Remaja biasana merlukeun pangakuan ayana di tengah rahayat di sabudeureun manéhna.
2.      Faktor Eksternal
Nyaeta faktor anu timbul ti luar individu. Faktor ieu diwangun ku sababaraha bagian diantarana:

2


1.      Faktor kulawarga
Kulawargi nyaéta tempat di mana atikan kahiji ti sepuh dilarapkeun. Lamun saurang anak biasa ningali kekerasan anu dipigawé dina kulawargana mangka sanggeus manéhna tumuwuh barobah kaayaan remaja mangka manéhna, geus biasa ngalakukeun kekerasan margi ieu pisan kabiasaan anu dongkap ti kulawargana. sajaba ti éta kurang harmonisna ti kulawargi ogé tiasa barobah kaayaan cukang lantaran kekerasan anu dipigawe ku siswa. Suasana kulawargi anu ngabalukarkeun rasa henteu aman sarta henteu nyenangkeun sarta hubungan kulawargi anu kirang saé tiasa ngabalukarkeun bahaya fisikologis kanggo saban umur utamana dina mangsa remaja.
2.      Faktor lingkungan sakola
Lingkungan sakola anu henteu nguntungkeun tiasa mangrupi wangunan sakola anu henteu nyumponan kana pasaratan, henteu aya halaman ulin anu cekap lega, teu aya lapangan olahraga, minimnya fasilitas diajar. Conto lain, di sakola teu ilahar aya guru anu teu ngabogaan cukup kasabaran dina ngadidik barudak muridna, guru némbongkeun ambek ngaliwatan kekerasan. Ieu bisa ditiru ku siswa.
3.      Faktor Lingkungan
Remaja anu cicng dilingkungan anu henteu bener, bakal ngajadikeun eta remaja jadi henteu bener atawa lampah goréng. Kekerasan anu sering ditingali ku para remaja, ngaakibatkeun remaja jadi anarkis jeung henteu ayana waktu luang pikeun ngisi waktu senggang bisa ngakibatkeun tawuran.

C.     Hal-hal anu jadi pamicu Tawuran
Teu jarang tawuran disebabkeun ku silih ece atawa ku silih tempo diantara pelajar anu beda sakola. Aya deui anu bisa micu tawuran nyeta silih rebut awewe. Hal ieu sadayana bisa nimbulkeun tawuran antar pelajar.

D.    Akibat tina Tawuran
1.      Karugian fisik, pelajar anu miluan kana tawuran kamungkinan bisa jadi korban.
2.      Balaréa kira-kira oge dirugekeun. Contona : ruksak na imah warga, rusakna sarana.
3.      Kagangguna proses diajar siswa.
4.      Nurunna moralitas para pelajar.
5.      Lengitna perasaan toleransi, tenggang rasa jeung saling ngahargai.

E.      Cara nyegah Tawuran
1.      Mikeun atikan moral kanggo para siswa.
2.      Ngahadirkeun saurang figur anu saé kanggo diconto ku para siswa. Sapertos hadirna saurang guru, sepuh, sarta rerencangan sayuswa anu tiasa nyanghareupan para siswa amih boga sikap sae tur bener.
3.      Mere perhatian anu langkung kanggo para remaja anu sajati na nuju milari jati diri 
4.      Nyadiaan para siswa dilingkungan imahna atawa dilingkungan sakola kanggo ngalakukeun kagiatan-kagiatan anu mere mangpaat diwaktu lowong na. Contona : ngiring ekstra remaja masjid atawa midamel acara-acara anu mere mangpaat, ngawajibkeun saban siswa ngiring organisasi atawa ekstrakulikuler disakolana.


PANUTUP

A.    Kacindekan 
Faktor anu nyebabkeun tawuran remaja henteu ngan dongkap ti individu siswa éta sorangan. Kalah ogé lumangsung tina faktor-faktor sanés anu datang ti jabi individu, di antarana faktor kulawargi, faktor sakola, sarta faktor lingkungan. 
Para siswa anu umumna remaja kénéh ngabogaan kacenderungan kanggo ngalakukeun tingkah laku diluar dugaan anu tiasa ngarugikeun dirina sorangan sarta batur, mangka ieu pisan peran kolot ditungtut kanggo tiasa nyanghareupan sarta ngageuing anakna lamun anakna kalelewihan dina ngalakukeun kalepatan. Kateladanan saurang guru ogé henteu tiasa diabur. Guru minangka pendidik tiasa dijadikeun instruktur dina atikan kapribadian para siswa supados barobah, kalayan siswa na janten jalmi anu bener.
Dina milari rerencangan ulin atawa babaturan, Budak kudu dibéré pengarahan supados sanggem milih rerencangan anu saé. Balaréa kira-kira ogé kedah tiasa ngabantuan para remaja dina ngembangkeun potensina ku cara ngaku kana kaayaanana.

B. Saran
Dina nganggepan masalah remaja utamana ngeunaan tawuran siswa di luhur nu nulis mikeun sababraha saran di antarana:
1.      Kulawargi minangka mimiti tempat atikan para siswa kudu bisa nanamkeun pola pikir kanggo para siswa sanajan jadi jalma anu sae akhlakna.
2.      Balaréa kudu sadar perana dina nyiptakeun kaayaan anu kondusif.
3.      Lembaga atikan formal sakuduna mikeun pangladén anu saé kanggo ngabantuan para siswa ngasah pangabisa sarta ngembangkeun sagala poténsi anu aya dina dirina.